06 – 45 34 38 35

info@privatemediclinic.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities : In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Private Mediclinic: de onderneming Private Mediclinic B.V.
 2. behandelingsovereenkomst: alle door Private Mediclinic met een patiënt gesloten overeenkomsten, inclusief de anamnese, betreffende een behandeling.
 3. patiënt: de wederpartij van Private Mediclinic bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst, en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger.
 4. behandeling: een consult, een meting (o.a. QEEG) een injectie of infuus
 1. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Private Mediclinic daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 2. Annuleringsregeling: Voor alle afspraken, telefonisch of op locatie, geld onderstaande regeling. Een annulering dienst schriftelijk te zijn vermeld. Indien niet tijdig wordt geannuleerd zal de volgende kosten in rekening worden gebracht:
 • Binnen 48 uur annulering: Geen kosten aan verbonden.
 • Binnen 24 uur annulering: 50% van het consult kosten betalen.
 • Binnen 12 uur annulering: 100% van het consult kosten betalen.
 • Behoudens tegenbewijs strekt in deze de Private Mediclinic administratie tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
 1. De patiënt gaat door het aangaan van de behandelingsovereenkomst akkoord met het registreren van zijn medische gegevens.
 2. Private Mediclinic is op elk moment dat daartoe voor hem redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling.
 3. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Private Mediclinic of haar medewerkers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek.
 4. Behoudens de bij of krachtens de wet bepaalde uitzonderingen factureert Private Mediclinic de kosten van de behandeling (of voor een gedeelte daarvan) aan de patiënt. De betalingstermijn is veertien dagen na de factuurdatum. Indien de patiënt aantoont de factuur later dan vijf dagen na de factuurdatum ontvangen te hebben, wordt de betalingstermijn verlengd met het aantal dagen dat de factuur later is ontvangen dan de factuurdatum. Alle facturen worden digitaal verzonden in het kader van milieu bewust bezig zijn.
 5. Wanneer betaling uitblijft zullen de extra administratiekosten benodigd voor aanmaning aan de patiënt doorberekend worden, zoals wordt vermeld op het te ontvangen herinnering.
 6. Blijft na aanmaning betaling uit, dan zal Private Mediclinic de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval wordt de vordering verhoogd met alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso, zijnde 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00.
 7. Private Mediclinic publiceert een recent overzicht van de tarieven op de website.
 8. Private Mediclinic behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de behandeling en andere verrichtingen te wijzigen.
 9. Een beroep van de patiënt op verrekening is niet mogelijk.
 10. Private Mediclinic is aangesloten bij de Stichting HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG) en de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). Een link naar een recent overzicht van vergoedingen staat op de website.
 11. Als u een klacht heeft waar u met de directie van Private Mediclinic niet kunt overeenkomen kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB).
 12. Niet alle consultkosten en behandelingen door Private Mediclinic worden door de ziektekostenverzekering vergoed.
 13. Niet alle urine, bloed en speekseltesten aangevraagd door onze therapeuten en artsen worden door de ziektekostenverzekering vergoed.
 14. Op alle tussen het Private Mediclinic en de patiënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.